قیمت سنگ نمک

قیمت سنگ نمک

قیمت سنگ نمک نیز رابطه مستقیمی با خلوص و کاربرد آن دارد. سنگ نمک ممکن است دارای ناخالصی‌های متفاوتی باشد و خلوص آن تعیین کننده کاربرد سنگ نمک است. این ماده با توجه به کیفیت یا خلوص کاربردهای متعدد و البته قیمت سنگ نمک نیز وابسته به همین عوامل است.

بیشتر بخوانید...